SKYOO7 X CELEBSHOPPER

na profile

Na Tây

Hot girl Đà Lạt mang dòng máu lai, vừa trở thành bad girl trong MV Đừng Tin Her
@kh.uyen_

#03 GO ACTION
Bbia Never Die Tint

#37 FEIGN UNMOVED
Bbia Last Velvet Lip Tint 8

#03 NEW CHILI RED
Eglips Blur Powder Tint

#01 LIGHT BEIGE
Bbia Last Skin

#01 SINGAPORE ORANGE
Eglips Last Velvet Lip Tint ASIA Edition

#02 THE FOUL KING
Bbia Final Tint

#05 DEEP ROSEBAY
Eglips Blur Powder Tint

#01 JUICY APRICOT
Eglips Water Glaze Tint

#34 FEIGN CALM
Bbia Last Velvet Lip Tint 8

#A5 HOIAN BRICK
Bbia Last Velvet Lip Tint ASIA Edition